Etik İlkeler

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

GEOSOUND ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

GEOSOUND makale kabulü ve yayımında etik kurallara uyar. Bu kapsamda makale kabulü için öncellikle intihal açısından makale Turnitin programı ile incelenir. Yüzde 30'den daha fazla alıntı ve başka yayımlarla örtüşen ancak atıf verilmeyen makaleler hakem sürecine alınmaz.

GEOSOUND yerbilimlerindeki güncel bilimsel ve teknik gelişmeleri araştırmacılara ve mühendislere ulaştırmayı hedeflemektedir. Yerbilimleri ile ilgili teorik/deneysel ve uygulamaya yönelik çalışmalar Dergi’nin ilgi alanındadır. GEOSOUND’a daha önce başka hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün ve güncel bilimsel araştırma ve uygulamaları içeren makaleler kabul edilmektedir. Çeviri ve derleme makaleler kabul edilmemektedir. “Araştırma ve uygulama içeren makaleleri” yayınlamaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir. Dergi ’ye gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Makaleleri yayınlama yetkisi dergi yayın kuruluna aittir.

Makalenin tamamı bilgisayar ortamında hazırlanmalı baskıya hazır biçimde iki adet (birisinde yazar adları ve adresleri olmamak üzere) Dergi web sayfasında verilen örnek şablona uygun hazırlanmış olarak elektronik ortamda veya e-posta ekinde gönderilmelidir. GEOSOUND açık erişimli bir dergi olup, makalelerin yayınlanması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

GEOSOUND'a gönderilen makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına Editör ve Editör Kurulu karar verir. Editör ve Editör Kurulu, hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal konusunda yürürlükte olan yasal gerekliliklerle sınırlandırılmıştır. Editör ve Editör Kurulu, entelektüel içeriklerine yönelik yazılarını etnik, cinsiyet, dini veya politik önyargılardan arındırılmış olarak değerlendirir ve hakemlerin yazarlara anonim kalmasını sağlamak için tamamen makul olur. Gönderilen yazılarda sunulan bilgi ve fikirler gizli tutulur ve kişisel kazanç için kullanılmaz.

GEOSOUND DERGİSİ’NİN ETİK POLİTİKASI


GEOSOUND Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği kurallara uyar.
Yayınlanması talebi ile dergiye sunulan çalışmalarda Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesince yazarlar, hakemler ve editörler için uyulması tavsiye edilen ve aşağıda sunulan etik ilkeler dikkate alınmaktadır.

Editör Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili intihal, sahtecilik, çarpıtma, atıf manipülasyonu, veri sahteciliği, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, yanıltıcı beyanda bulunmak, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak gibi bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olduğu düşünülen eylemlerle karşılaşılması durumunda COPE kurallarına uygun olarak hareket etmektedir.

İntihal
İntihal, bilimsel etiğin açık bir ihlalidir ve ayrıca yasal işlemle cezalandırılabilen bir telif hakkı yasasının ihlali anlamına da gelebilir. Lütfen tüm gönderilerin intihal için kontrol edildiğini unutmayın. Belli bir intihal belirtisi gösteren herhangi bir makale reddedilecektir.

Çıkar çatışması ve finansman

Yazarlar, sunulan metinde veya yorumlarında etkilenmiş olabilecek herhangi bir finansal veya diğer önemli çıkar çatışması varsa, referans metninden önce veya ayrı bir bölümde yer alan bir özet beyan vermelidir.

Açık erişim politikası


GEOSOUND açık erişimli bir dergi olup, makalelerin yayınlanması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kendini arşivleyen politika

GEOSOUND, makalelerin Post-print (kabul edilen versiyon) versiyonunu/PDF'sini kurumsal bir havuzda ve ticari olmayan konu bazlı depolarda ya da dergi web sitesinde (sosyal ağ siteleri dahil) yayınlamasını sağlar.

Telif hakkı

Yazarlar, yayınlanan makalenin telif hakkını saklı tutar ve makaleyi üçüncü taraflara izin verilen şekillerde kullanma hakkına sahiptir. Orijinal yayın hakkında tam bibliyografik bilgiler (yazarlar, makale başlığı, dergi başlığı, cilt, sayı, sayfalar) sağlanmalıdır. Yazarlar, yayıncıya makaleyi yayınlama, yeniden kullanması durumunda orijinal yayıncısı olarak atıfta bulunma ve tüm biçimlerde ve medyada dağıtma hakkını verir.


Feragat

Yayınlanan eserlerde ifade edilen görüşler Editörlerin görüşlerini ifade etmemektedir. Yazarlar makalelerde ifade edilen fikirlerin hukuki ve ahlaki sorumluluğunu alırlar. Herhangi bir olumsuz durum olması durumunda yayıncının hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Herhangi bir tazminat talebi olması durumunda Yayıncı yasal olarak sorumlu tutulamaz.


Yazarların Etik Sorumlulukları

1. Çalışmayı https://dergipark.org.tr/tr/pub/geosound/writing-rules adresinde bulunan yazım kurallarına göre düzenlemek ve makale gönderimi sırasında dergipark sistem arayüzü tarafından sunulan telif hakkı devir formunu doldurarak makale ile birlikte iletmelidir.

2. Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır.

3. Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Bir makalenin eşzamanlı olarak birden fazla dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi etik değildir.

4. Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.

5. Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra yazar tarafından herhangi bir hata bulunursa, yazar (lar) yapılan düzeltmeleri derhal Editöre bildirmelidir(ler).

6. İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmaların ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamalı, gerekli onayların alındığını onaylamalı, denek mahremiyetine saygı göstermelidir. Çalışmasına dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Materyal ve Metod” kısmında belirtmelidir. Makale sunumu esnasında, eğer gerekli ise makale dosyasına ilave olarak Etik Kurul Onay dosyası da sisteme yüklenmelidir.

7. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer, çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise, ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.


8. Çalışmanın destek kaynaklarından tümünün, makalenin teşekkür kısmında belirtilmesi gerekmektedir.

9. Makaleye fikren veya fiilen katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir. Yazarlar dışındaki kişilerin yapılan çalışmaya katkıları ve yazının hazırlanmasına katkıları var ise dipnotta veya Teşekkür bölümünde belirtilmelidir.


10. Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olunmalı, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmalı ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmelidir.

11. Değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkarma gibi işlemlere ihtiyaç duyulduğu takdirde dergi editör kuruluna tüm yazarların onayı ile başvuru yapmalıdır.

12. Yazarlar, makalenin GEOSOUND’da yayınından sonra herhangi bir dilde başka bir yerde yayınlanmayacağını garanti eder.

13. Yazarlar, makalenin asılsız veya hukuka aykırı ifadeler içermediğini ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini doğrulamaktadır. Herhangi bir tazminat talebi olması halinde, Editör ve Yayınevi yasal olarak sorumlu tutulamaz.

14. Gönderilen bir makale hakemlere ve okuyuculara sunulan iddiaları doğrulamak için yeterli detay ve referans içermelidir. Sahte iddiaların kasıtlı sunumu etik standartların ihlalidir.

15. Başka bir yerde daha önce yayınlanmış olan rakam, tablo veya diğer materyalleri dahil etmek isteyen yazarların, kullanılan referans üzerinde belirtmesi veya telif hakkı sahiplerinin iznine sahip olması gerekmektedir. Bu delil olmadan alınan herhangi bir materyalin yazarlardan kaynaklandığı varsayılacaktır.


Editörün Etik Sorumlulukları


1. Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmeli, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmelidir. Makale konusuna uygun hakemler atamalıdır.

2. Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik etmeli ve talep ettiği bilgiyi sağlamalıdır.

3. Hakem değerlendirme sürecini çift taraflı kör hakemlik ile sürdürmelidir.

4. Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıları ve tedbirleri almalıdır.

5. Hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikâyetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermelidir.

6. Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidir.

7. Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdır.

8. Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklanmalıdır.

9. Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.Hakemlerin Etik Sorumlulukları


1. Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemeli ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.

2. Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmalı ve çalışmayı titizlikle incelemelidir. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmelidir.

3. Herhangi bir çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda editöre gerekli bilgilendirmeyi yapmalı ve makaleyi değerlendirmemelidir.

4. Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumalı, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmeli ve çalışmayı değerlendirmemelidir.

5. Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.